EĞİTİMLERİMİZ


KONKARDATO KOMİSERLİĞİ

KONKARDATO KOMİSERLİĞİ

Programın Amacı:

Program, katılımcıların Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre konkordato uygulaması hakkında bilgi sahibi olmalarını; özellikle şirket yöneticilerinin konkordato sürecinde sahip olduğu haklar ve mükellef oldukları yükümlülükler hakkında bilgi edinmelerini  sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Mali yönden zor durumdaki borçlular için 15.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, İcra ve İflas Kanunu’nun yeni konkordato hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hukuki ve mali bilgilerin katılımcıya aktarılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, konkordato başvurusu hazırlığından başlamak üzere, başvurunun yapılması ve hukuki sonuçları, sürecin işleyişi, konkordato komiserinin görev, yetki ve sorumlulukları konularında bilgiler paylaşılmaktadır.

 

Konkordato başvurusuyla birlikte mahkemeye sunulması gereken konkordato ön projesine ve bağımsız denetim şirketleri tarafından hazırlanması öngörülen bu projeye ilişkin finansal analiz raporlarının hazırlanmasına yönelik mali ve hukuki konular da ele alınmaktadır. Eğitimcilerin konkordato ve iflasın ertelenmesi uygulamasında konkordato komiseri, bilirkişi ve kayyım olarak edindikleri deneyimler de katılımcılarla paylaşılmaktadır.

 

 

Program İçeriği:ADİ KONKORDATO
· Konkordato talebi
· Konkordato talebine eklenecek belgeler
· Konkordato ön projesi
· Finansal analiz raporları ile dayanakları
· Geçici mühlet
· Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirimi
· Kesin mühlet
· Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle kesin mühletin kaldırılması
· Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile iflâsın açılması
· Kanun yolları
· Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları
· Kesin mühletin rehinli alacaklılar bakımından sonuçları
· Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları
· Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları
· Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu ile bunların görevleri
· Komiser tarafından defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri
· Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet
· Alacaklar hakkında borçlunun beyana daveti
· Alacaklılar toplantısına davet
· Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü için gerekli çoğunluk
· Konkordato projesi
· Konkordatonun mahkemede incelenmesi
· Konkordatonun tasdiki şartları
· Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı
· Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı
· Kanun yolları
· Konkordatonun hükümleri
· Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi
· Konkordatonun Feshi
· Konkordatonun kısmen feshi
· Konkordatonun tamamen feshi
· Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri
· Komiserin müzakere daveti
· Komiserin müzakere anlaşma tutanağı hazırlaması
İFLASTAN SONRA KONKORDATO
· Şartları ve hükümleri 

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
· Zorunlu içeriği
· Tasdikin sonuçları
· Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu
· Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi
· Paraya çevirme
· Rehinli taşınmazlar
· Taşınır rehinleri
· Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri
· Paraların paylaştırılması
· Rehin açığı
· Tevdi
· Faaliyet raporu
· Hukukî işlemlerin iptali

 

SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI 

· Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırması

· Başvuruya eklenecek belgeler

· Başvuru üzerine ve ara dönemde mahkemece yapılacak işlem ve alınacak   tedbirler

· Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları

· Kararın sonuçları

· Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi

· Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin tadili

· Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâli

 

Programın Süresi:24 Saat (16 saat teorik + 8 saat uygulama)

 

Ödeme Seçenekleri:

* Yerleşkelerimizden Nakit yada Kredi Kartı,
* Banka EFT yada Havale,

 

Programa Kimler Başvurabilir

Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır

  • Türk vatandaşı olmak
  • Tam ehliyetli olmak
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak
  • İflas etmemiş olmak
  • Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak
  • Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak
  • Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
  • Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak
  • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak